Reseteaza parola

Rezultatele căutării
12 aprilie 2023

Sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor

În Monitorul Oficial nr. 191 din 7 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 401/2023 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor — grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor.

Obiectivul Schemei îl constituie susținerea IMM-urilor care realizează investiții în România, prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea acestora.

Schema se aplică întreprinderilor care se încadrează în categoria IMM și au sediul social în România.

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, poate beneficia de finanțare pentru domeniul de activitate eligibil, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități. Documentele contabile privind separarea activităților se vor prezenta atât la cererile de transfer, cât și în fiecare an pe perioada de durabilitate, urmând a fi transmise împreună cu raportul de durabilitate anual.

Un solicitant care are autorizate coduri CAEN conform lit. g) menționate anterior poate beneficia de finanțare pentru alte domenii de activitate eligibile în cadrul apelului de proiecte, cu condiția asumării printr-o declarație că va prezenta un/o raport/adresă întocmit/întocmită de un expert contabil membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) sau auditor financiar al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), care va certifica că firma nu a avut venituri din activitățile specifice codurilor CAEN enumerate la lit. g), conform situațiilor financiare aferente anului 2022, în etapa de contractare a proiectului. Codurile CAEN menționate la lit. g) sunt considerate coduri CAEN neeligibile la finanțare în cadrul prezentei scheme.

Valoarea ajutorului de minimis este cuprinsă între: a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere; b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică; c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie. Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare. Intensitatea ajutorului, care reprezintă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe, este de 90% pentru toate tipurile de beneficiari.

În cadrul Schemei sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activitățile care au ca scop digitalizarea IMM-urilor prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și respectă condițiile de eligibilitate din prezenta schemă.

Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au sediul social în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) se angajează să atingă, până la finalul implementării proiectului, minimum 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății;
b) au calitatea de IMM-uri. Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
c) sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
d) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
e) au înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal 2022;
f) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme;
g) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc și nici activități care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
h) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003;
i) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate” în anul 2022, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme;
j) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
k) nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
l) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
m) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
n) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
o) nu desfășoară comerț sexual;
p) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice nu poate fi garantată;
q) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare;
r) nu desfășoară activități legate de exploatarea/extracția, prelucrarea, distribuția, depozitarea sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului și nu fac investiții legate de extracția gazelor;
s) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele menționate în actul normativ;
t) la data semnării contractului de finanțare solicitantul de finanțare nu are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

Categorie: Știri
Distribuie